OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
AGILE HUMANS

 

1.Uvod

Odgovarajući na potrebe sve većeg broja preduzeća koja prepoznaju direktnu vezu između uvođenja agilnih metoda rada i postizanja uspeha na tržištu, Agile Humans d.o.o Beograd (u daljem tekstu: Agile Humans) razvija i izvodi treninge i obuke zasnovane na vrhunskom znanju i resursima u cilju osposobljavanja i usavršavanja polaznika, kako bi kompanijama i pojedincima ponudili najkvalitetnije obrazovanje i sertifikaciju iz oblasti agilnog menadžmenta.

 

 

2. Osnovni podaci

 

Naziv privrednog društva: Agile Humans DOO Beograd Stari grad

Sedište: Obilićev venac br. 18-20/5, Stari grad, Beograd

Matični broj: 21452017

PIB: 111264535

Obveznik PDV: Da

Šifra i naziv delatnosti: 8559 - Ostalo obrazovanje

Tekući račun: 325-9500500413546-91, OTP Banka Srbija a.d. Beograd

Tel: +381 69722733

Web: http://agilehumans.city/

e-mail: team@agilehumans.city

 

 

3. Predmet Opštih uslova poslovanja

 

Opštim uslovima poslovanja Agile Humans, kao Pružaoca usluga utvrđuju se:

standardni uslovi poslovanja koji su primenjivi na Pružaoca usluga, za matično pravno lice i sve njegove ogranke;

- opšti uslovi za uspostavljanje odnosa između Klijenata i Pružaoca usluge;

- postupak komunikacije između Klijenata i Pružaoca usluge;

- opšti uslovi za korišćenje usluga između Klijenata i Pružaoca usluge;

- opšti uslovi vezani za proizvode Pružaoca usluge i cene usluga prema svim Klijentima, pravnim i fizičkim licima;

- prava Klijenata, vezana za usluge koje pruža Pružalac usluge, kao i uslovi i način ostvarivanja tih prava;

- druga pitanja od interesa za poslovanje Pružaoca usluga sa Klijentima.

 

Sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja su cenovnici kojima se utvrđuju naknade i drugi troškovi koje Pružalac usluga naplaćuje Klijentima, pravnim i fizičkim licima, za svoje usluge.

 

Opštim uslovima Pružalac usluga obezbeđuje primenu dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i korektan odnos prema Klijentima, kao i usklađenost Opštih uslova sa zakonodavstvom Republike Srbije i važećim propisima vezanim za određenu oblast.


4. Značenje izraza

 

Opšti uslovi poslovanja Agile Humans podrazumevaju navedene opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Usluge   su sve usluge koje Agile Humans nudi klijentima na bilo koji način, koje bi se u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima smatrale ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uslovima koje je Agile Humans oglasio. Uslugama se prvenstveno smatraju obuke i drugi vidovi učenja u skladu sa opisom u drugom stavu ovog člana.

Obuke   podrazumevaju kompletnu ponudu usluga Agile Humans kao što su treninzi, radionice, konferencije i druge oblike profesionalnog osposobljavanja, bliže opisanih na zvaničnom web sajtu: http://agilehumans.city/   

Korisnik usluge (u daljem tekstu: Klijent ili Polaznik ) je svako pravno, fizičko lice ili preduzetnik, koje je prihvatilo ponudu i/ili sa Agile Humans sklopilo Ugovor o pružanju usluga, a koje su u opisu delatnosti Agile Humans i koje isti nudi u svojim promotivnim materijalima. 

Polaznici   su osobe koje je imenovao klijent da učestvuju na obuci, ili fizička lica koja nije imenovao klijent već se samostalno prijavljuju.

Grupa je broj polaznika čiji minimalni i maksimalni broj utvrđuje Agile Humans i koji je

objavljen na zvaničnoj internet strani, a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge obuke. Obuka se održava pred grupom u unapred utvrđenim terminima.

Kotizacija ili cena obuke obuhvata naknadu koju polaznik - klijent plaća Agile Humans za obuke koje pohađa.

Inhaus (eng. in-house) trening je poseban vid obuke koji omogućava visoko fleksibilan, troškovno i vremenski efikasan način da klijent ostvari razvoj potencijala njegovih zaposlenih. Inhaus treninzi se sprovode na osnovu potreba konkretnog preduzeća, a koje su vezane za razvoj zaposlenih u određenoj oblasti, a celokupan proces razvoja inhaus treninga se sprovodi u bliskoj saradnji, komunikaciji i koordinaciji sa predstavnicima klijenta kao naručiocem treninga.

Profesionalna sertifikacija je sistem formalnog priznanja kompetentnosti (znanja, veština i profesionalnih stavova-ponašanja) za obavljanje određenog zanimanja za osobe koje se pojavljuju na tržištu rada, bilo da su zaposlene ili ne. Profesionalna sertifikacija dokazuje kompetentnost i osposobljenost (kvalifikovanost) kandidata za rad u određenom zanimanju. Do profesionalne sertifikacije dolazi se putem osposobljavanja - obuke i proverom i potvrđivanjem znanja i veština. Detaljniji podaci o sertifikacijama su navedeni na našem zvaničnom web sajtu: http://agilehumans.city/  .

Ugovor na daljinu je ugovor zaključen između Agile Humans i klijenta-potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

Roba je proizvod koji je Agile Humans namenio prodaji na tržištu kao što je stručna literatura, brendirani aksesoar i slično.

Prodavac je, u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.

Potrošač   je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Naknada za obuku je naknada koja se plaća Agile Humans za usluge obrazovanja pružene tokom obuke.

 

 

5. Prijava na obuke i Ugovor

Agile Humans na svojoj zvaničnoj WEB stranici http://agilehumans.city/  pojedinačno opisuje svaku uslugu obuke: tačan termin pojedinih treninga (dan početka i dan završetka), program, dinamiku, mesto i vreme obuke, naknadu, broj polaznika itd.

Prijava za obuku i drugi vid učenja se može izvršiti:

- na WEB stranici http://agilehumans.city   elektronskim popunjavanjem formulara za prijavljivanje/naručivanje za svaku obuku pojedinačno;

- telefonskim putem, putem elektronske pošte na e-mail Agile Humans: team@agilehumans.city  , na mail adresu nekog od zaposlenih u Agile Humans i putem društvenih mreža (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter) davanjem podataka o učesnicima obuke/a i drugih relevantnih informacija;

- neposredno na adresi sedišta Agile Humans ul. Obilićev venac br. 18-20, Beograd.

Ugovor je sklopljen kada je druga ugovorna strana prihvatila tačno određenu ponudu Agile Humans, koju je Agile Humans objavio na svom WEB sajtu, uplatom cene obuke. Takva uplata smatra se konkludentnom radnjom prihvata ponude od strane ponuđenog.

Ugovor obavezuje Agile Humans, pod uslovom da je cena obuke blagovremeno uplaćena, i to od momenta uplate. Pod momentom uplate se smatra momenat u kom se novčani iznos celokupno uplaćene cene prikazuje na poslovnom računu Agile Humans.

Izuzetak od prethodna dva stava ovog člana Opštih uslova poslovanja, predstavlja zaključivanje ugovora sa klijentom za potrebe inhaus treninga. U tom slučaju se ugovor smatra zaključenim u trenutku kada Agile Humans primi izjavu ponuđenog ovlašćenog lica klijenta da prihvata ponudu. Prijem izjave se može obaviti imejl porukom, dopisom i na druge adekvatne načine. Ukoliko se Agile Humans saglasi sa klijentom da se za potrebe pružanja usluga inhaus treninga zaključi ugovor u pisanoj formi, ugovor se smatra zaključenim nakon potpisivanja ugovora od strane ovlašćenih lica Agile Humans i klijenta. Za potrebe inhaus treninga međusobne odnose, prava i obaveze Agile Humans i klijent regulišu ugovorom, shodno potrebama i okolnostima svakog zasebnog slučaja. Opšti uslovi, sa svim svojim prilozima, predstavljaju sastavni deo ugovora, osim ako strane ne ugovore drugačije.

U slučaju da za poslovni odnos između klijenta i Agile Humans nije predviđeno zaključenje ugovora, Agile Humans je dužan da klijentu omogući uvid u Opšte uslove, na taj način što će mu iste uručiti ili saopštiti ili na drugi način učiniti dostupnim (preko Internet stranice Agile Humans).

Ukoliko klijent prihvati da se ostvari realizacija poslovnog odnosa između njega i Pružaoca usluga, smatra se da je upoznat sa Opštim uslovima i sa istima saglasan.

Pre zaključivanja ugovora o uslugama, Agile Humans kao pružalac usluga dostavlja Klijentu jedan primerak pregleda obaveznih elemenata tog ugovora, kao i primerak plana otplate (ukoliko je ugovoreno da se usluga plaća na rate).
 

Za slučajeve neusklađenosti odredbi zaključenog ugovora i akata Agile Humans, obavezujuće su prvenstveno odredbe zaključenog Ugovora, zatim odredbe Opštih uslova poslovanja, te odredbe drugih akata Pružaoca usluga i pravilnika kojima se bliže definišu određene oblasti poslovanja, a koje su u funkciji sprovođenja Opštih uslova.

Opšti akti kojima se definišu uslovi poslovanja i njihove izmene i dopune, Pružalac usluga ističe na način i u rokovima u skladu sa propisima. Navedena akta se objavljuju na vidnom mestu, u objektima Pružaoca usluga i/ili na internet prezentaciji, te se smatra da je Klijent upoznat sa sadržinom akata Pružaoca usluga objavljenih na ovaj način.

 

6. Cena i načini plaćanja
 

Agile Humans objavljuje Cenovnik usluga za obuke, kao i svaku izmenu i dopunu Cenovnika na svojoj WEB stranici http://agilehumans.city/.

Kotizacija je izražena u iznosu bez PDV-a, koji polaznik dodatno plaća po stopi koja je propisana, i ceo iznos mora biti plaćen pre početka kursa, osim ukoliko je nešto drugačije dogovoreno u pojedinačnom slučaju kada je odobreno plaćanje na rate, kao i u slučaju inhaus treninga u kada Agile Humans i klijent ugovorom utvrđuju dinamiku plaćanja.

Kotizacija minimalno uključuje materijal koji prati obuku, izradu sertifikata, osveženje i ručak, kada se događaji održavaju uživo. Kotizacija može da uključuje i polaganje ispita ukoliko se radi o sertifikacionim programima.

Usluga obuke koju Agile Humans pruža može biti plaćena svim dozvoljenim sredstvima plaćanja u smislu Zakona o platnom prometu i drugih relevantnih zakona.

Popust je svako snižavanje ugovorene cene pojedinom Klijentu koje odobrava i ugovara Agile Humans, pod uslovima koje određuje Agile Humans i objavljuje ih na svojim službenim WEB stranicama, ili na koji drugi način.

Popusti se određuju na osnovu Odluke direktora Agile Humans i primenjuju danom stupanja na snagu odluke o popustima. Odlukom direktora se bliže definišu popusti, kao i uslovi ostvarivanja popusta.

Agile Humans ima pravo i obavezu da vrši izmene i dopune Opštih uslova i Cenovnika usluga, radi usklađivanja s promenama zakona, drugim obavezujućim opštim aktima, promenama svoje poslovne politike i potreba polaznika.

Agile Humans će o izmenama i dopunama iz prethodnog stava informisati polaznike preko svoje internet stranice i u prostorijama kompanije, pri čemu će izmene i dopune proizvoditi pravna dejstva za Agile Humans i polaznike mesec dana od njihovog objavljivanja.

 


7. Uslovi realizacije i otkazivanja obuke

Agile Humans zadržava pravo da otkaže ili promeni datum održavanja obuke u slučaju da pre početka održavanja određene obuke pred pojedinom grupom u određenom terminu ne bude prijavljen minimalan broj polaznika određen od strane Agile Humans. U ovom slučaju, Agile Humans može ponuditi klijentu-polazniku nov termin održavanja ili drugačije osmišljenu obuku sa drugačijim brojem časova i/ili cenom ili prilagođenim sadržajem. Agile Humans novu ponudu može da objavi na svojoj WEB stranici ili na drugačiji način. Ako ovu ponudu klijent ne prihvati, Agile Humans će u tom slučaju klijentu izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime uplaćene kotizacije.

Ukoliko je neko od predavača bolestan ili iz nekog drugog važnog razloga nije u mogućnosti da lično održi obuku, Agile Humans će naći odgovarajuću zamenu ili će obuka biti otkazana. U slučaju otkazivanja obuke, na prava klijenata primenjivaće se odredbe prethodnog stava.

U slučaju sprečenosti, klijent-polaznik može, uz saglasnost Agile Humans, bez dodatne nadoknade da ustupi učešće na obuci drugom licu.

 

8. Jezik na kome se obuka izvodi

Nastava se izvodi na srpskom jeziku, i po potrebi na engleskom jeziku.

 

 

9. Promena obuke

 

Ako polaznik želi da promeni obuku za koju je zaključio ugovor, on to može zahtevati pisanim putem.

Agile Humans će o zahtevu rešavati u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima i mogućnostima.

Polaznik se u slučaju postojanja mogućnosti promene obuke obavezuje da plati razliku u ceni, ukoliko ovakva razlika postoji, u iznosu predviđenim važećim Cenovnikom.
 

U slučaju da je za obuku, za koju polaznik traži promenu, predviđena niža cena od obuke za koju je polaznik zaključio ugovor, polaznik nema prava na povraćaj razlike u ceni dve obuke. 
 

 

10. Obaveze klijenta-polaznika

Klijent je dužan da uplati celokupni ugovoreni iznos u trenutku prihvatanja ponude, ili odmah po prihvatanju ponude, odnosno sklapanju ugovora, osim ukoliko je nešto drugačije dogovoreno u pojedinačnom slučaju, kao i u slučaju inhaus treninga kada Agile Humans i klijent ugovorom utvrđuju dinamiku plaćanja.
 

Klijent je u obavezi da blagovremeno obavesti Agile Humans o svakom specifičnom zahtevu koji se odnosi na njegovog polaznika treninga. Agile Humans će nastojati da izađe u susret svim iskazanim potrebama klijenta ukoliko se utvrdi da su razumljive i praktične za sprovođenje.
 

Agile Humans zadržava pravo da isključi polaznika sa obuke ukoliko polaznik svojim ponašanjem ometa nastavu, ili ne poštuje pravila i ne ispunjava uslove koje je postavio Agile Humans, ili iz bilo kog drugog razloga o kome je klijent obavešten. U ovim okolnostima ne vrši se povrat uplaćene kotizacije.
 

U slučaju inhaus obuka, klijent je u obavezi da obezbedi sve neophodne uslove, resurse i pretpostavke za neometano odvijanje obuke.

Klijent - polaznik je dužan da pazi na inventar Agile Humans ili trećih lica u toku trajanja obuke, te isti ne sme uništavati, niti oštetiti na bilo koji način, a u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju zbog toga Agile Humans ili treća lica pretrpe.

Klijenti- polaznici obuke su u obavezi da poštuju predavača i da se primereno ponašaju na obuci. Pod neprimerenim ponašanjem podrazumeva se bilo kakvo ometanje nastave npr. stalno upadanje u reč predavaču i ostalim polaznicima obuke, psovanje, drsko ili agresivno ponašanje i vređanje kako ostalih polaznika, tako i predavača, često korišćenje mobilnih telefona i sl. U slučaju da predavač ili ostali polaznici obuke konstatuju da je ponašanje određenog polaznika neprimereno, Agile Humans zadržava pravo da polaznika potpuno udalji sa obuke. U tom slučaju Agile Humans ima pravo da zadrži sav uplaćeni novac za kotizaciju, te da pomenutog polaznika ubuduće ne prima na bilo koju obuku.

 

11. Putovanje i smeštaj

Klijent-polaznik je odgovoran za organizaciju putovanja, troškove smeštaja i druge troškove koji se odnose na polaznikov dolazak na neku od obuka Agile Humans. 
 

Agile Humans ne snosi odgovornost za sve nepovratne troškove koji nastaju usled promena u rasporedu održavanja obuka ili odlaganja iz bilo kog razloga.

 

 

12. Prava intelektualne svojine
 

U odnosu na treća lica Agile Humans je isključivi nosilac svih autorskih prava na materijalima, pisanim vežbama, konceptima vežbi, zbirkama podataka i sl.
 

Ispitni zadaci za sertifikaciju predstavljaju autorsko delo Agile Humans, a Agile Humans iste iz komercijalnih razloga ima pravo držati kao poverljive.
 

Sve materijale neophodne za pohađanje obuke koju pruža Agile Humans, polaznik dobija u vidu sastavljene skripte u pisanom obliku, literature u vidu knjiga i u elektronskom obliku, na nosaču podataka u skladu sa uslovima izabrane obuke. 
 

Materijal za obuku se ni pod kojim okolnostima ne sme u celosti ili nekim delom kopirati i izraditi u bilo kojoj formi, ili prevoditi na drugi jezik od strane klijenta ili polaznika, bez pismene dozvole Agile Humans.
 

Svako neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje, kao i umnožavanje i nedozvoljena upotreba materijala dobijenih u cilju pohađanja obuke, bez izričite pisane dozvole Agile Humans, predstavlja kršenje zakonom priznatih autorskih i srodnih prava i povlači krivičnu i materijalnu odgovornost učinioca, odnosno odgovornost klijenta/polaznika u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o obligacionim odnosima i Krivičnog zakonika.

Zabranjena je svaka upotreba zakonom zaštićenog žiga na bilo koji način i bez dozvole nosioca žiga.
 

Zabranjeno je kreiranje Facebook grupa i grupa na ostalim društvenim mrežama koje sadrže registrovane i zakonom zaštićene žigove Agile Humans. Svaka neovlašćena upotreba daje pravo nosiocu žiga na zaštitu pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonom o zaštiti žigova.

   

13. Raskid Ugovora
 

Ukoliko klijent/polaznik usluga ne izmiruje redovno svoje dospele obaveze definisane Ugovorom, Agile Humans može jednostrano prekinuti pružanje usluga, shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima i raskinuti ugovor.

U navedenom slučaju, smatra se da su sva potraživanja, bilo dospela ili nedospela, koja Agile Humans ima i/ili može imati prema klijentu/polazniku u skladu sa Ugovorom, dospela danom kada je klijent/polaznik prestao da izmiruje neku ili sve svoje obaveze predviđene Ugovorom.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, klijent može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija Agile Humans, da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na email adresu: team@agilehumans.city, ili na adresu sedišta Agile Humans: ul. Obilićev venac br. 18-20, Beograd. Korisnik usluge može da izjavu o jednostranom raskidu ugovora samostalno formuliše, ili putem obrasca na internet stranici Agile Humans. Rok od 14 dana računa se od trenutka zaključenja ugovora na daljinu, i završava se istekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. 

U slučaju jednostranog raskida ugovora pod navedenim uslovima, Agile Humans je dužan da korisniku usluge bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Klijent kao korisnik usluge, gubi pravo na jednostrani raskid ugovora pod uslovima iz stava 3 ovog člana, ukoliko Agile Humans započne pružanje usluge pre isteka roka u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora i o tome nedvosmisleno obavesti korisnika usluge pre zaključenja ugovora, a korisnik usluge da izričitu saglasnost u vezi toga.

Ugovori zaključeni u skladu sa ovim opštim uslovima mogu se raskinuti u slučaju više sile, kao i u slučaju promenjenih okolnosti na koje strane ne mogu uticati, a koje bitno otežavaju izvršenje njihovih obaveza. Kao okolnosti koje predstavljaju višu silu i koje kao takve onemogućavaju izvršenje obaveze ugovornih strana, smatraju se naročito: promene zakonskih propisa, rat, građanski rat, elementarne nepogode, generalni štrajk, epidemije širih razmera, prirodne katastrofe i ostale okolnosti koje su van uticaja i kontrole ugovornih strana, a koje kao takve sprečavaju izvršenje ugovornih obaveza.

U slučaju nastupanja okolnosti koje predstavljaju višu silu, strana koja je pogođena višom silom neodložno će obavestiti drugu stranu da je u nemogućnosti da izvršava svoje obaveze.

Ukoliko ugovorne strane utvrde da je usled okolnosti trajno onemogućeno izvršenje ugovornih obaveze, ugovorne strane će raskinuti ovaj ugovor.

Ukoliko ugovorne strane utvrde da se obaveze mogu izvršiti, ali uz znatnu štetu koju trpi jedna ili obe ugovorne strane, zajednički će doneti odluku da izmene odredbe ugovora.

Ukoliko se ugovorne strane ne mogu složiti oko okolnosti koje predstavljaju višu silu, ili ukoliko ne mogu postići saglasnost u smislu odredbi prethodnog stava, primeniće se odredbe ugovora o načinu rešavanja sporova.

U slučaju raskida ugovora po osnovu više sile ili otežanih okolnosti, svaka strana zadržava koristi koje je dobila po ovom ugovoru.

Ugovorna strana koja je u docnji i koja je pala u docnju pre nastupa okolnosti koje predstavljaju višu silu, ne može se pozivati na višu silu, niti na otežane okolnosti koje sprečavaju ili znatno otežavaju izvršenje obaveza.

 

14. Obaveštenje za klijenta – polaznika

Potpisom Ugovora o pružanju usluga klijent – polaznik potvrđuje da je pre potpisivanja na jasan i razumljiv način bio upoznat sa Opštim uslovima poslovanja Agile Humans, kao i o:

- osnovnim obeležjima usluge;

- adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Agile Humans (podaci iz APR-a);

- prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret klijentu-polazniku;

- načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama klijenta-polaznika;

- pravu klijenta - polaznika na jednostrani raskid ugovora pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača;

- vremenu na koje je ugovor zaključen ako je sklopljen na određeno vreme, a ako je zaključen na neodređeno vreme i o uslovima za raskid ugovora.

 

U slučaju kupovine i naručivanja usluge, polaznik potvrđuje i da je upoznat:

- da eventualni spor između polaznika i Agile Humans može biti rešen vansudskim putem;

- sa cenom upotrebe sredstava komunikacije na daljinu ukoliko se ne obračunava po osnovnoj tarifi;

- da ima mogućnost jednostranog raskida ugovora/aneksa pod uslovima definisanim zakonom, u pisanoj formi;

- da gubi pravo na jednostrani raskid ukoliko se saglasio da Agile Humans započne pružanje usluge pre isteka vremena kada je dozvoljen jednostrani raskid ugovora/aneksa;

- da stupanjem u ugovorni odnos s Agile Humans uživa zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;

- sa Opštim uslovima poslovanja Agile Humans kojima može pristupiti putem WEB stranice http://agilehumans.city/. 

15. Audio i video snimanje

Agile Humans za vreme trajanja obuke može da izradi video i/ili audio-video snimke (u daljem tekstu: snimci). Snimci ne povređuju lična prava polaznika niti njihovo dostojanstvo. Isključivo pravo na snimke ima Agile Humans. Cilj snimaka je, da isti prikažu atmosferu obuke, obrazovanje koje se tamo vrši i rezultate obuke.

Snimci prvenstveno služe za ciljeve marketinga i mogu da se koriste u sledećem krugu: objavljeno na WEB stranice http://agilehumans.city/, na YouTube nalogu Agile Humans-a, i na društvenim medijskim platformama (npr. Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter), u štampi, na prezentacijama i predstavljanjima. Polaznik prilikom zaključivanja ugovora može prihvatiti ili odbiti da tako izrađeni snimci, sa ciljem i u krugu koji su napred navedeni, u neograničenom vremenskom periodu budu korišćeni, za čije korišćenje ne zahteva nikakvu naknadu. U slučaju prihvatanja, polaznik može bilo kada putem elektronske poruke poslate na e-mail adresu: team@agilehumans.city  da traži da snimci polaznika ne budu korišćeni ili da budu samo delimično korišćeni, odnosno da se brišu.

 

16. Pravo na prigovor

Ako Klijent smatra da se Agile Humans kao pružalac usluga ne pridržava obaveza iz zaključenog Ugovora, dobrih poslovnih običaja i Opštih uslova, može uputiti prigovor u pisanoj formi, elektronskim putem na email adresu: team@agilehumans.city,  ili neposredno na adresu sedišta Agile Humans u roku od tri radna dana, od dana nastanka uzroka prigovora.

 

Po prijemu prigovora, Agile Humans po potrebi može formirati komisiju za rešavanje prigovora. Direktor ili komisija su dužni da prigovor razmotre i donesu odgovarajuću odluku, u roku od 15 radnih dana od dana prijema prigovora, te da klijentu-polazniku u pismenoj formi dostavi jasan i razumljiv odgovor na prigovor. Ako je Klijent nezadovoljan odgovorom na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u predviđenom roku, klijent i Agile Humans mogu, pre pokretanja sudskog spora, rešiti spor vansudskim putem, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

 

U slučaju da Agile Humans i klijent ne postignu saglasnost prilikom sprovođenja postupka posredovanja, postupak posredovanja se okončava. Svaka strana može ostvariti svoja prava pred stvarno i mesno nadležnim sudom.

 

 

17. Isključivanje od odgovornosti

 

Agile Humans sa svojim profesionalnim predavačima i trenerima radi vrlo predano i u najvećoj meri podržava svoje polaznike u učenju i profesionalnoj afirmaciji. Međutim, i uprkos tome, Agile Humans ne može biti odgovoran u slučaju nepostizanja ciljeva obuke ili ispita.

   

18. Završne odredbe

Opšti uslovi poslovanja primenjuju se na sve ugovore koje Agile Humans sklopi sa klijentima, za svaku pojedinačnu uslugu.

Odstupanja od Opštih uslova poslovanja se moraju navesti u ugovoru u svakom konkretnom slučaju.

Agile Humans će Opšte uslove i Cenovnik usluga, kao i sve izmene i dopune istih, učiniti javno dostupnim na svojoj internet stranici i u prostorijama kompanije.

Agile Humans ima pravo i obavezu da vrši izmene i dopune Opštih uslova i Cenovnika usluga radi usklađivanja s promenama zakona, drugim obavezujućim opštim aktima, promenama svoje poslovne politike i potreba Polaznika.

Agile Humans će o izmenama i dopunama Opštih uslova i Cenovnika informisati polaznike preko svoje WEB stranice i u prostorijama kompanije.

Agile Humans i klijent- polaznik su saglasni da sporove rešavaju sporazumno. U slučaju da to nije moguće, merodavno pravo će biti materijalno pravo Republike Srbije, pri čemu je za fizička lica nadležan Prvi Osnovni sud u Beogradu, a za pravna lica Privredni sud u Beogradu. Odredbe ove tačke se primenjuju i u slučaju da je sedište (prebivalište) klijenta u inostranstvu, odnosno izvan teritorije Republike Srbije.

Ovi Opšti uslovi poslovanja Agile Humans stupaju na snagu i primenjuju se od 19. 8. 2019. godine, kao dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na sajtu Agile Humans.