„Na osnovu člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) godine, a radi slanja mesečnog newslettera firme Agile Humans d.o.o. MB 264896, PIB 111264535, Obilićev venac 18 - 20. Beograd, team@agilehumans.city, dajem sledeću:SAGLASNOST

za obradu podataka o ličnostiIzjavljujem da sam upoznat/a sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i o svojim pravima u vezi sa takvom obradom i da sam pre potpisivanja ove Saglasnosti o istima bio/la obavešten/a od ovlašćenog lica firme Agile Humans d.o.o. MB 264896, PIB 111264535, Obilićev venac 18 - 20. Beograd, team@agilehumans.city, kao i da sam pročitao/la Obaveštenje firme Agile Humans d.o.o. MB 264896, PIB 111264535, Obilićev venac 18 - 20. Beograd, team@agilehumans.city koje se pruža kad se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose.


Izjavljujem da sam saglasan/na da se moji lični podaci i to:

  • Ime i prezime, adresa, email adresa, broj telefona


mogu obrađivati za potrebe:

  • Pružanja informacija o održavanju treninga i formiranja predračuna za trening.


Dajem saglasnost da se moji lični podaci mogu obrađivati od strane obrađivača kojeg je odredila firma  firme Agile Humans d.o.o. MB 264896, PIB 111264535, Obilićev venac 18 - 20. Beograd, team@agilehumans.city, a u svrhu pružanja informacija o održavanju treninga i formiranja predračuna za trening, kao i za preduzimanje radnji i poštovanje pravnih obaveza rukovaoca s tim u vezi. 


Izjavljujem da sam obavešten/a o postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu pristanka lica na koje se podaci o ličnosti odnose.