„Na osnovu člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) godine, a radi slanja mesečnog newslettera firme Agile Humans d.o.o. MB 264896, PIB 111264535, Obilićev venac 18 - 20. Beograd, team@agilehumans.city, dajem sledeću:SAGLASNOST

za obradu podataka o ličnostiIzjavljujem da sam upoznat/a sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i o svojim pravima u vezi sa takvom obradom, i da sam pre potpisivanja ove Saglasnosti o istima bio/la obavešten/a od ovlašćenog lica firme Agile Humans d.o.o. MB 264896, PIB 111264535, Obilićev venac 18 - 20. Beograd, team@agilehumans.city, kao i da sam pročitao/la Obaveštenje firme Agile Humans d.o.o. MB 264896, PIB 111264535, Obilićev venac 18 - 20. Beograd, team@agilehumans.city koje se pruža kad se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose.


Izjavljujem da sam saglasan/na da se moji lični podaci i to:

  • ime i prezime, adresa, email adresa, broj telefona


mogu obrađivati za potrebe:

  • pružanja informacija o održavanju treninga i formiranja predračuna za trening.


Dajem saglasnost da se moji lični podaci mogu obrađivati od strane obrađivača kojeg je odredila firma Agile Humans d.o.o. MB 264896, PIB 111264535, Obilićev venac 18 - 20. Beograd, team@agilehumans.city, a u svrhu pružanja informacija o održavanju treninga i formiranja predračuna za trening, kao i za preduzimanje radnji i poštovanje pravnih obaveza rukovaoca s tim u vezi. 


Izjavljujem da sam obavešten/a o postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu pristanka lica na koje se podaci o ličnosti odnose.